Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1.Mitutoyo Belgium nv wordt in deze voorwaarden nader aangeduid als "Mitutoyo".

1.2.Onder "Koper" wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met Mitutoyo een overeenkomst aangaat met betrekking tot de levering van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden.

 2. Toepasselijkheid

2.1.De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten van koop en verkoop, overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten, waaronder begrepen cursussen, gegeven door Mitutoyo.
Voor cursussen gelden tevens aanvullende algemene voorwaarden.

2.2. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de koper aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een koopovereenkomst of de aanvaarding van een levering.

2.4. Mitutoyo behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en dit in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de Koper.

3. Offertes en/of aanbiedingen

3.1.Elke van Mitutoyo uitgegane aanbieding is vrijblijvend en hebben, tenzij anders is aangegeven, een geldigheidsduur van 2 maanden, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding.

3.2.Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties die voorkomende in prijscouranten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen of/en orderbevestigingen is Mitutoyo niet aansprakelijk, tenzij deze ernstige gevolgen hebben voor de capaciteit of de juiste functionering van de zaken.

4. Totstandkoming

4.1.Indien de overeenkomst mondeling tot stand komt, dan geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Mitutoyo onder vermelding van de datum, als bewijs van de overeenkomst, tenzij Koper binnen 8 dagen schriftelijk meedeelt dat de bevestiging niet juist is.

5. Prijzen

5.1. Alle door Mitutoyo opgegeven prijzen zijn  exclusief BTW en alle om het even welke belastingen of overheidstaksen zijn ten laste van de Koper.

5.2. De levering is in de prijs inbegrepen vanaf € 300,00 (netto) naar een afleveradres binnen de Belux, tenzij anders overeengekomen en voor zover de transportmogelijkheden (ter beoordeling van Mitutoyo) dit toelaten.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1.Alle aan Koper geleverde zaken blijven eigendom van Mitutoyo, totdat alle bedragen, die Koper verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, zijn voldaan. De voorbehouden eigendom geldt ook voor datgene Mitutoyo uit hoofde van eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten van Koper te vorderen heeft of zal hebben. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Mitutoyo tegen Koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Koper in één of meer van zijn verplichtingen jegens Mitutoyo.

6.2.Zolang de eigendom niet op Koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 6.5 van dit artikel.

6.3.Indien Koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Mitutoyo tekort schiet of Mitutoyo goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekort schieten, is Mitutoyo gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen of rechtstreekse acties, voor de goede voortgang, ten aanzien van de klant van de Koper te nemen.

6.4.Na terugneming zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

6.5.Het is Koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Voor de uitvoer dient de Koper voorzien te zijn van exportvergunning.

7. Aflevering en risico

7.1.Mitutoyo zal inpandig en gelijkvloers bij Koper afleveren, waarna het risico van de zaken, waaronder onder meer wordt verstaan schade door beschadiging en verlies, voor rekening van Koper komt.

7.2.Wanneer niet inpandig en/of gelijkvloers kan worden afgeleverd, gaat -tenzij anders is overeengekomen- het onder 7.1 genoemde risico direct over na het lossen van de zaken uit het transportmiddel.

7.3.Onder alle omstandigheden gaat het onder 7.1 genoemde risico over op Koper bij feitelijke aanbieding van de zaken op het terrein van de Koper of op het terrein van de klant van de Koper.

7.4.Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn interne transporten bij de Koper, installatie, montage en aansluitwerkzaamheden voor rekening van Koper.

7.5.Indien is overeengekomen dat Mitutoyo de zaken zal bezorgen, is Koper, indien bezorging ten gevolge van een aan Koper toe te rekenen omstandigheid niet op het overeengekomen tijdstip en/of de overeengekomen plaats kan plaatsvinden, gehouden aan Mitutoyo een vergoeding te betalen voor de opslagkosten en overige kosten die Mitutoyo maakt teneinde de zaken voor Koper ter beschikking te houden van € 500,00 per dag waarbij onverminderd het recht van Mitutoyo blijft volledige schadevergoeding te vorderen.

8. Installatie

8.1.Indien het installeren van zaken in de overeenkomst is begrepen, dient de Koper de door Mitutoyo opgestuurde installatievoorwaarden te bestuderen en met bekwame spoed na ontvangst aan Mitutoyo voor akkoord te retourneren. Indien de installatievoorwaarden, niet tijdig of niet juist c.q. niet volledig ingevuld wordt geretourneerd, is de Koper aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit.

8.2.Indien het installeren van zaken in de overeenkomst is begrepen, dan aanvaardt Mitutoyo slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die machines, indien de installatie geschiedt volgens de aanwijzingen van Mitutoyo, waarbij Mitutoyo het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten.

8.3.Onverminderd het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde, dient Koper indien het installeren van zaken in de overeenkomst is begrepen, in ieder geval voor eigen rekening te zorgen dat:

-     de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt (zijn) voor het benodigde transport;

-     de ruimte waarin de werkzaamheden verricht moeten worden voldoende leeg en stofvrij is;

-     de nodige assistentie gegeven wordt in de vorm van mankracht en  hulpmaterialen;

-     de omstandigheden (in de ruimste zin des woord) ter plaatse waar de installatie moet geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de machines moeten worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of geprepareerd.

-     voldaan is aan de installatievoorwaarden onder 8.1

8.4.Werkzaamheden die door Mitutoyo dienen te worden verricht als gevolg van het feit dat Koper niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen als hierboven onder lid 1 en 3 van dit artikel omschreven, zullen als meerwerk aan afnemer in rekening worden gebracht.

8.5.Indien Mitutoyo tengevolge van omstandigheden, onafhankelijk van haar wil, niet regelmatig met de installatie kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de Koper.

9. Levertijd

9.1.Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de overeengekomen aflevering zal plaatsvinden. De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij een termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd.

9.2.Een levertijd gaat in als alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, die Koper aan Mitutoyo dient te verstrekken en eventuele aanbetalingen in het bezit zijn van Mitutoyo.

9.3.Mitutoyo is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch hij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht Mitutoyo niet tot enige vergoeding noch geeft zij Koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.

10. Klachten

10.1.De Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgene is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 10 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan Mitutoyo.

10.2.Klachten met betrekking tot de hoeveelheid geleverde zaken, daaronder begrepen de hoeveelheid colli en de staat daarvan op het moment van aflevering, dienen op de vrachtbrief of het reçu bij het aannemen te worden aangetekend. Bij gebrek hieraan vervalt elk recht op klachtneerlegging.

10.3. Klachten over de dienstverlening of de verrichte werkzaamheden moeten zo snel mogelijk na hun ontdekking en uiterlijk binnen de 10 dagen na voltooiing van de betreffende dienstverlening of werkzaamheden schriftelijk gemeld worden aan Mitutoyo. Dit schrijven moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming omvatten.

10.4. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, veronderstelt goedkeuring ervan.

11.Retourzendingen na klacht

11.1.Retourzendingen binnen 21 dagen na ontvangst van de geleverde zaken zijn toegestaan na schriftelijke kennisgeving van klacht, zoals bepaald in artikel 10, en onder de voorwaarde dat de retournering plaats vindt met inachtneming van de bepalingen genoemd in het formulier 'Voorwaarden Retourzending". Dit formulier kan de koper terugvinden op de website van Mitutoyo : www.mitutoyo.be/nl_be/downloads/overig. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

11.2.Indien zaken worden geretourneerd zonder inachtneming van het in lid 11.1 bepaalde, dan worden de zaken ongefrankeerd geretourneerd met reden van weigering.

12. Garantie

12.1.Op alle geleverde zaken verleent Mitutoyo een garantie van 1 jaar op materiaal en/of constructiefouten. Een en ander ook voor zover nader omschreven in de bij de zaken geleverde garantiebepalingen.

12.2.Deze garantie geldt niet in het geval door anderen dan Mitutoyo onoordeelkundige reparaties zijn uitgevoerd c.q. wijzigingen in de zaken zijn aangebracht of sprake is van slijtage aan onderdelen van rubber, kunststof en glas alsmede niet normaal en/of ondeskundig gebruik.

12.3.Indien Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan vervalt de garantieverplichting van Mitutoyo. Koper heeft nimmer het recht betaling op te schorten, op grond van dat Mitutoyo zijn garantieverplichting niet, niet juist of niet geheel is nagekomen.

12.4.Mitutoyo kan als voorwaarde voor de nakoming van haar garantieverplichting verlangen, dat de voor garantie in aanmerking komende zaak franco aan haar wordt toegezonden.

13. Betaling

13.1.Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden zonder korting binnen 30 dagen netto na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting.

13.2.Mitutoyo is gerechtigd op elk moment zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst.

13.3.Bij overschrijding van enige betalingstermijn, is Koper van rechtswege in gebreke zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en hierdoor zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Koper van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling onmiddellijk en volledig opeisbaar worden.

13.4.Koper is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 5 % per maand, boven op de geldende discontoregeling van de Nationale Bank Van België, over het verschuldigde bedrag, ook in geval uitstel van betaling is overeengekomen.

13.5.Indien Koper nalatig blijft enige verplichting uit de overeenkomst na te komen is hij eveneens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten en kosten van interne en externe adviezen daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 % van het totale verschuldigde bedrag.

13.6.Door de Koper gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

14. Opschorting

14.1.Bij niet nakoming door Koper van een opeisbare vordering op de overeengekomen betalingsdatum heeft Mitutoyo het recht de verdere nakoming van zijn verbintenissen die voortkomen uit alle tussen Mitutoyo en Koper lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaatsvindt onverminderd haar overige uit de wet voort- vloeiende opschortingrechten.

15. Aansprakelijkheid

15.1.Onverminderd het in de artikelen 8, 10 en 12 bepaalde, aanvaardt Mitutoyo wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover uit dit artikel blijkt.

15.2.In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Mitutoyo slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Behoudens in geval van grove schuld aan de zijde van Mitutoyo is iedere aansprakelijkheid van Mitutoyo voor enige andere vorm van schade uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

15.3.Mitutoyo is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het gebruik van het instrument.

15.4.De door Mitutoyo te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de koopsom van de desbetreffende individuele zaak, dat door de Koper ten tijde van zijn aanspraak reeds is voldaan.

15.5.In geval van onrechtmatige daad van Mitutoyo, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Mitutoyo rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Mitutoyo slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat door de verzekering van Mitutoyo wordt gedekt, en tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

15.6.Aansprakelijkheid van Mitutoyo voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid wordt uitdrukkelijk uit-gesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhan-gende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeen-komst die tussen partijen van kracht is op het moment van het ontstaan van de schade, doch nooit meer dan 450.000,00 Euro.

15.7.Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Koper na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Mitutoyo heeft gemeld.

15.8.Koper vrijwaart Mitutoyo voor alle schade die Mitutoyo mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Mitutoyo geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen:

-     aanspraken van derden, werknemers van Mitutoyo daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Koper of komende van onveilige situaties in zijn bedrijf;

-     aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Mitutoyo geleverde producten of diensten die door de Koper werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van Koper, tenzij Koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

16. Gebruik

16.1.Koper is gehouden de door Mitutoyo geleverde zaken te gebruiken op een wijze die overeenkomt met de aard en de gebruikelijke bestemming van die zaken. Koper erkent dat hij door zijn bedrijfs- en/of handelsactiviteiten volledig op de hoogte is van:

a)   de aard en de gebruikelijke bestemming van de door Mitutoyo geleverde zaken;

b)   de ter zake het gebruik van die zaken geldende wettelijke en andere voorschriften en aanbevelingen;

c)   de nadelige gevolgen die aan het gebruik van die zaken verbonden kunnen zijn;

d)   de nadelige gevolgen die verbonden zijn aan afwijkend gebruik van de zaken.

Koper verplicht zich zijn personeel en afnemers dienaangaande zo zorgvuldig mogelijk te informeren en te instrueren, en voorts om alle voorzorgsmaatregelen te treffen, die nodig zijn om te voorkomen dat schade kan ontstaan bij of door het gebruik (afwijkend gebruik daar   onder mede begrepen) van de door Mitutoyo geleverde zaken. Onder "gebruik" van de door Mitutoyo geleverde zaken in de zin van het in dit artikel bepaalde, is te verstaan; het bewerken, verwerken, opslaan, verkopen en vervoeren van de zaken en voorts alle andere behan- delingen (hoegenaamd en van welke aard ook) welke met behulp van of ten aanzien van die zaken worden verricht. Onder "afwijkend gebruik" van de zaken is te verstaan: ieder gebruik van de zaken dat niet volledig in overeenstemming is met de aard daarvan, de gebruikelijke bestemming daarvan, of de ter zake het gebruik geldende wettelijke en/of andere voorschriften en aanbevelingen.

17. Overmacht

17.1.Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Mitutoyo van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder aanspraak op schade-vergoeding. In het geval dat Mitutoyo afhankelijk is van leveringen van derden zijn voormelde bepalingen eveneens toepasbaar in geval van overmacht of toeval in hoofde van onze leverancier waardoor de leveringen vertraging zouden oplopen.

17.2.De volgende omstandigheden worden onder meer geacht niet voor rekening van Mitutoyo te komen: In gebreke blijven van leveranciers van Mitutoyo en stakingen in het weg-,vliegtuig-, trein-, of zeevervoer.

18 Geschillen

18.1.Op overeenkomsten met Mitutoyo is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitzondering van Het Weens Koopverdrag. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter van de maatschappelijke zetel van Mitutoyo, tenzij Mitutoyo de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van Koper of dwingend recht anders voorschrijft.